Hvis en artikkel i Store norske leksikon er merket med begrenset gjenbruk, kan du ikke gjenbruke, republisere eller bygge videre på artikkelen uten at du først har fått opphavspersonens tillatelse. Det betyr at du må kontakte forfatteren direkte.

NB: Du har fremdeles lov til å lenke til og sitere utdrag fra artikler merket med begrenset gjenbruk uten å spørre opphavspersonen.

Leksikon-redaksjonen kan hjelpe deg å komme i kontakt med skribentene våre. Vi har imidlertid ikke kontaktinformasjon på alle fotografene som har bidratt til leksikonet.

Hvis artikkelen eller bildet har fri gjenbruk, trenger du ikke kontakte opphavsrettshaver.

Alle bidragsytere til Store norske leksikon velger selv om de vil skrive under fri gjenbruk eller begrenset gjenbruk. Bidragsytere står fritt til å skifte lisens.