Ole Bjørn Støle, norsk jurist. Ole Bjørn støle var ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1976–78, dommerfullmektig ved Kristiansand byrett 1978–80, ansatt hos Regjeringsadvokaten 1980–85, privatpraktiserende advokat 1985–90 og 1994–2002, lagdommer ved Gulating lagmannsrett 1990–93. Høyesterettsdommer fra 2002. I 2006-2010 hadde Støle permisjon fra Høyesterett for å være dommer i Den internasjonale domstol for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia.