Karl Marx
Karl Marx utviklet mye av det teoretiske grunnlaget for kommunismen.
Av .
Friedrich Engels

Friedrich Engels står ved siden av Karl Marx som den moderne sosialismens viktigste teoretiker.

Kommunisme

Merket bestående av hammer og sigd i en rød femstjerne er et symbol på kommunisme.

Kommunisme
Av .
Lisens: fri

Kommunisme brukes til å beskrive både en politisk ideologi som springer ut av en sosialistisk tradisjon, og den politiske praksisen under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i Sovjetunionen, Nord-Korea og på Cuba.

Faktaboks

Uttale
kommunˈisme
Etymologi
av latin ‘felles’

Det finnes ingen enhetlig kommunistisk ideologi. Det er likevel mulig å peke på noen felles grunnleggende tanker som kretser rundt menneskets frigjøring og fellesskap.

Sammenhengen mellom disse ideene og de regimene som er blitt eller blir regnet som kommunistiske, kan ofte være vanskelig å finne. Større forskjell mellom liv og lære er knapt mulig å finne, sammenlignet med andre politiske retninger.

Forskjellen mellom de ulike regimene og systemene som er blitt kalt kommunistiske, er også så store at det ikke er åpenbart at de faller inn under ett begrep, «kommunisme». Det er strengt tatt bedre å snakke om kommunismer i flertall.

I Norden har vi hatt flere kommunistiske partier. Norges Kommunistiske Parti er i dag det eneste selverklært kommunistiske partiet i Norge. Rødt omtaler seg ikke lenger som et kommunistisk parti, men baserer sin samfunnsforståelse på marxistisk teori.

Kommunistiske land
Land som kaller seg selv kommunistiske eller lignende i rødt. Land som tidligere har kalt seg kommunistiske, marxist-leninistiske eller lignende i gult.
Kommunistiske land
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Den kommunistiske ideen

Det man i dag helst forbinder med kommunistisk ideologi, er tankeretninger som bygger på teorier utviklet i fellesskap av Karl Marx (1818–1883) og Friedrich Engels (1820–1895). Av disse var Marx den viktigste.

Kjernen i den kommunistiske ideen, slik den kommer til uttrykk hos Marx og Engels, er den menneskelige frigjøringen – det vil si frigjøring fra all slags ytre tvang, fra lønnsslaveri og fremmedgjøring. Målet er menneskets mulighet til å utfolde seg fritt. Det er vanlig å forbinde kommunistisk ideologi med likhet, men kommunismens likhetskrav er mer et middel og en forutsetning for målet om frihet.

Tidlig kommunisme

Tanker om et samfunn preget av likhet og bygget på felleseiendom, er imidlertid eldre enn Marx. Vi finner ideen blant annet hos tidlige kristne og hos reformteologer i middelalderen.

Under den franske revolusjon i 1789 var det en episode med et forsøk på å skape et kommunistisk samfunn, knyttet til François Babeuf, basert på produksjonsfellesskap og felleseie av jord. De dannet en hemmelig organisasjon, kalt «De likes sammensvergelse», men denne ble avslørt, og Babeuf ble henrettet.

I årene etter at Napoleonskrigene endte i 1815, dukket det opp en rekke framstillinger av hvordan framtidens idealsamfunn skulle se ut, basert på ideer om likhet og fellesskap. Flere av de «utopiske sosialistene», som disse er blitt kalt, forsøkte å sette sine tanker ut i livet ved å danne lokale samfunn bygget på sine teorier.

Marx' kommunisme

Karl Marx formulerte sin teori om det kommunistiske samfunnet i opposisjon til de utopiske sosialistene. Han mente at kommunismen ikke kunne komme som et resultat av ideer om idealsamfunnet, men ville være et resultat av en lengre historisk prosess.

Alle historiske samfunn, det vil si antikkens slavesamfunn, føydalismen og kapitalismen, hadde vært klassesamfunn, altså basert på én klasses utbytting av en annen.

Kapitalismen, mente Marx, ville derimot bli avløst av et klasseløst, kommunistisk samfunn med felleseie av produksjonsmidlene. Fordelingen av produksjonens resultater ville ikke lenger være basert på privilegier eller rikdom, men foretas etter behov.

Marx hevdet at et kommunistisk samfunn ikke ville kunne oppstå over natten. Etter at proletariatet, hans foretrukne begrep for arbeiderklassen, hadde overtatt makten, ville det være en periode med «proletariatets diktatur» før det klasseløse samfunnet var etablert. I denne overgangsperioden ville det fortsatt eksistere ulikhet og andre levninger av det gamle samfunnet.

I det høyere stadiet av det kommunistiske samfunnet ville arbeidsdelingen være avskaffet, og skillet mellom fysisk og åndelig arbeid ville forsvinne. Marx uttalte seg ellers ikke i detalj om hva «proletariatets diktatur» innebar. Dette ble nærmere presisert av en av hans etterfølgere, Vladimir Lenin (se nedenfor).

I klassesamfunnene, mente Marx, var statens rolle først og fremst å være garantist for den herskende klassens maktutøvelse. Under kommunismen, der det ikke lenger eksisterer ulike klasser og dermed ingen grunnleggende motsetninger, hadde staten ikke lenger noen funksjon. Den ville derfor gradvis forsvinne.

Lenins kommunisme

Vladimir Lenin
Vladimir Lenin framhevet betydningen av en revolusjonær teori og et revolusjonært parti for å kunne gjennomføre en revolusjon.
Av .

Blant dem som har fått størst politisk betydning av Marx' etterfølgere, er Vladimir Lenin (1870–1924), Sovjetunionens første leder, og Mao Zedong (1893–1976), president i Folkerepublikken Kina.

Lenin framhevet betydningen av en revolusjonær teori og et revolusjonært parti for å kunne gjennomføre en revolusjon. Han foretok også en analyse av imperialismen som i årene før første verdenskrig hadde utviklet seg og fått vesentlige nye trekk i forhold til hva den hadde på Marx' tid.

Proletariatets diktatur

Lenin arbeidet også videre med spørsmålet om statens rolle under sosialismen. Han understreket at begrepet «proletariatets diktatur» ikke sier noe om styreformen under overgangsperioden til kommunismen, men om klasseinnholdet i maktutøvelsen.

Formene for den borgerlige staten er svært forskjelligartet, skriver Lenin, men deres vesen – deres egentlige natur – er det samme, nemlig et uttrykk for borgerskapets makt – borgerskapets diktatur.

Tilsvarende ville overgangen fra kapitalismen til kommunismen frambringe en mangfoldighet av politiske former, men kjernen i saken er at arbeiderklassen har makten, altså proletariatets diktatur.

Maos kommunisme

Mao Zedong
Mao Zedong i Kina mente at det var de enorme bondemassene som utgjorde det revolusjonære potensialet.

Mens marxistisk teori tradisjonelt hevdet at det var arbeiderklassen som representerte den revolusjonære klassen, mente Mao at det i Kina var de enorme bondemassene som utgjorde det revolusjonære potensialet.

Mao skapte også et nytt politisk verktøy, den såkalte «masselinja». Ifølge denne skulle kommunistene lytte til og lære av massene. Denne lærdommen skulle oppsummeres og formuleres i en politikk som så skulle settes ut i livet gjennom å engasjere massene.

For å hindre et tilbakefall til kapitalismen lanserte Mao ideen om «kulturrevolusjon». Massene, særlig ungdommen, ble oppfordret til å kritisere de medlemmene av kommunistpartiet som etter Maos oppfatning ønsket å gjenopprette kapitalismen. Samtidig skulle ideologiske forestillinger fra det gamle samfunnet kritiseres og bekjempes.

Kommunisme etter 1990

Etter kommunistregimenes sammenbrudd i Sovjetunionen og Øst-Europa omkring 1990 var det en utbredt oppfatning at kommunistisk ideologi hadde mislyktes, bare hadde historisk interesse og ikke lenger er relevant; de fleste av vår tids kommunistiske filosofer tar avstand fra hvordan parti og stat fungerte under «den reelt eksisterende sosialismen». Under nyliberalismens krise på begynnelsen av det 21. århundre var det en viss økning i interessen for kommunistiske ideer.

Diskusjonen har vært preget av en utbredt oppfatning om at man må bryte med den marxist-leninistiske tradisjonen. Det er blitt uttrykt sterk skepsis til hvordan parti og stat har fungert under de kommunistiske regimene.

Kommunistiske regimer

Josef Stalin
Josef Stalin var Sovjetunionens leder fra 1924 til sin død i 1953.
Josef Stalin
Av /NTB Scanpix.

Den russiske revolusjon i 1917 endte med at det såkalte bolsjevikpartiet tok makten og opprettet Sovjet-Russland (senere Sovjetunionen). Allerede tidlig i 1918 skiftet bolsjevikpartiet navn og kalte seg «kommunistparti».

I mellomkrigstiden var Sovjetunionen det eneste landet som ble regnet som kommunistisk, med unntak av Mongolia som ble en egen sovjetrepublikk i 1924.

Etter andre verdenskrig tok kommunistene makten i en rekke land. I Øst-Europa og Nord-Korea skjedde dette hovedsakelig som følge av sovjetisk kontroll over områder erobret under felttoget mot Hitler-Tyskland og Japan. Andre steder vant kommunistene makten som resultat av langvarige folkekriger, som i Kina, Vietnam og Kambodsja, eller etter opprør mot et diktatur, som på Cuba.

Likheter og ulikheter mellom de kommunistiske regimene

De kommunistiske regimene var og er svært ulike. Mange av regimene har også endret seg betydelig i løpet av sin historie. Det kan likevel pekes på enkelte fellestrekk. I landene under kommunistisk styre ble verdien av manuelt arbeid oppvurdert, helsestell og utdanning ble sterkt utviklet, og det ble skapt et sosialt sikkerhetsnett for befolkningen.

Politisk var regimene ettpartistater, basert på én ideologi, med sterk undertrykking av politiske og sivile rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og liknende. I Sovjetunionen ble det særlig i Stalin-tiden bygd ut et omfattende nett av fangeleirer (GULag), der det i tillegg til kriminelle var mange politiske fanger. Etter Josef Stalins død ble GULag avviklet, og de fleste politiske fangene slapp etter hvert fri. Også i andre kommuniststater var det politiske fanger. I Sovjetunionen forekom det i Stalin-tiden flere omfattende deportasjoner av såkalte «kulaker» under kollektiviseringen av jordbruket i 1930-årene samt av enkelte nasjonale folkegrupper under andre verdenskrig. Mange omkom under disse deportasjonene. I noen land forekom perioder med omfattende terror. Mest kjent er Den store terroren i Sovjetunionen under Stalin i årene 1937–1938 og i Kambodsja under Pol Pot-regimet i 1975–1979.

Den økonomiske utviklingen i disse landene har vært preget av perioder med sterk vekst, men også med store økonomiske vanskeligheter. En feilslått økonomisk politikk bidro til store sultkatastrofer i Sovjetunionen i 1932–1933 og i Kina omkring 1960. I begge tilfelle omkom mange millioner mennesker.

Sammenbrudd

Kommunistregimene i Øst-Europa falt i 1989, og to år senere brøt Sovjetunionen sammen. I Kina ble det etter Maos død ganske snart innført en form for kapitalisme, slik at det kan stilles spørsmål ved om Kina kan kalles en kommunistisk stat.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (4)

skrev Oscar Dybedahl

Finner at følgende formulering i artikkelen er tvilsom: "Den første kommunistiske teori som ble presentert, i Platons Staten, er meget inegalitær." Tar vi utgangspunkt i artikkelens definisjon av kommunisme som "prinsippet om felleseie av mest mulig av et samfunns ressurser", finner vi dette i Platon? Blant lederne (i de to vokterklassene) er skulle det være felleseiendom, felles barn(eoppdragelse) og fravær av ekteskap. Platon ønsket å begrense privateiendom og erstatte denne med felleseiendom -- men han tilfredstiller likevel ikke artikkelens (gode) definisjon av kommunisme. Han ønsket nemlig ikke "mest mulig" felleseie -- tvert imot, han ønsket felleseie i svært begrenset grad. Derfor burde denne setningen revideres bort. Det enkleste er å begynne med den moderne kommunistiske bevegelse, som steg ut av venstrefløyen i den franske revolusjon, men som virkelig tok form først med Marx og Engels. Hele diskusjonen om utopismen etc. er innfløkt og burde ikke tas i innledningspassasjen.

skrev Anne Marit Godal

Hei! Tusen takk for relevant innspel. Vi arbeider med å finne ein fagperson som kan drøfte dette.

skrev Harry Potter

Hei. Jeg har en skoleoppgave om hva som er sammenheng mellom KOMMUNISMEN, KONSERVATISMEN,SOSIALISMEN, ANARKISMEN OG LIBERALISMEN. I tillegg må jeg fortelle mye om deres syn på kristendommen evt. Andre religioner. Om du kan hjelpe, vær så snill å sende mail på hira.azeem@hotmail.com

svarte Aksel Braanen Sterri

Lykke til med oppgaven. Forhåpentligvis finner du informasjonen du leter etter i våre artikler.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg