Faktaboks

Carsten Tank Anker

Carsten Tank Ancher

Født
17. november 1747, Fredrikshald (nå Halden)
Død
13. mars 1824, Biri
Begravelsessted
Eidsvoll verk
Virke
Embetsmann, forretningsmann og politiker
Familie

Foreldre: Kjøpmann og jernverkseier Erik Ancher (1709–1785) og Anne Cathrine Tank (1723–1761).

Gift 2.7.1784 med Hedevig Conradine Ernestine Christine Wegener (7.4.1763–14.12.1846), datter av generalløytnant Wilhelm Theodor(us) Wegener (1724–1792) og Christiana Henrietta Dorothea Walter (død 1771).

Navneforandring til Anker 1778.

Bror av Peter Anker (1744–1832).

Portrett av Carsten Anker
Portrett av Carsten Anker
Av .
Eidsvollsbygningen med statuen av Carsten Tank Anker
Riksforsamlingen i april–mai 1814 ble holdt på Carsten Tank Ankers eiendom Eidsvold verk, som han eide i perioden 1794–1822. Anker var imidlertid ikke hjemme, fordi han var på en diplomatisk reise til Storbritannia for å tale for Norges selvstendighet.

Carsten Tank Anker var en norsk forretningsmann, embetsmann og politiker. Som nær personlig venn av Christian Frederik og en av hans nærmeste medarbeidere, kom Anker til å spille en betydelig rolle i de dramatiske månedene i 1814, da Norge løsrev seg fra unionen med Danmark.

Det var under sitt opphold i København i perioden 1774–1811 at Anker ble god venn med prins Christian Frederik. Da prinsen kom til Norge våren 1813 som stattholder, ble Anker hans nærmeste rådgiver. Notabelmøtet 16. februar 1814 og Riksforsamlingen i april–mai 1814 ble holdt på Ankers eiendom Eidsvold verk, som han eide i perioden 1794–1822.

Norge brøt ut av unionen med Danmark våren 1814, men på grunn av bestemmelser i Kieltraktaten risikerte Norge en union med Sverige i stedet. I mars 1814 fikk Anker derfor i oppdrag av Christian Frederik å reise til London for å skaffe støtte for Norges selvstendighet. Den britiske regjeringen mente imidlertid at de var bundet av en avtale med Sverige, som britene hadde fått hjelp av under Napoleonskrigene. I stedet søkte Anker derfor kontakt med opposisjonen i det britiske parlamentet og pressen, som begge varmt talte Norges sak.

Anker satt en tid i gjeldsfengsel i Storbritannia og slapp først tilbake til Norge høsten 1815. Etter sin tilbakekomst fikk han stillingen som bestyrer av Statens glassverker, en stilling han beholdt til sin død i 1824.

En statue av Anker, modellert av Jo Visdal, ble reist utenfor Eidsvollsbygningen i 1913.

Bakgrunn

Anker tilhørte en gren av den velstående trelasthandlerfamilien Ancher (senere skrevet Anker). Faren hadde først drevet forretningsvirksomhet i Fredrikshald, sammen med sin kones halvfetter Mads Wærn, og i 1749 kjøpte de Moss jernverk. Her vokste Carsten Anker opp sammen med den eldre broren Peter Anker. I årene 1759–1765 var brødrene, sammen med sine fettere Bernt, Iver, Jess og Peder Anker, på en stor utenlandsreise. Nå fikk Carsten Anker også for første gang kontakter i Storbritannia, noe som senere ble av stor betydning for ham.

Forretnings- og embetsmann

Da Carsten Anker kom hjem fra reisen, gikk han inn i farens forretning. Det er et vitnesbyrd om den anseelse han alt nå nøt i kjøpmannskretser, at han i en alder av bare 24 år ble sendt som utsending til Stockholm for å forhandle med regjeringen der om fløtningsforholdene i Klarälven. Men da Gustav 3.s statskupp foregikk nettopp på den tiden Anker var i Stockholm, fikk den danske gesandten mistanke om at det kanskje stakk politiske motiver bak, og Anker måtte reise hjem uten å få saken ordnet.

Farens forretninger gikk dårlig, og Carsten Anker slo derfor inn på embetsveien. Han var sekretær og senere medlem i Generallandøconomi- og Commercekollegiet i årene 1774–1781, deretter deputert i Bergværksdirektoriet til dette ble opphevet i 1791. Hans stillinger i embetsverket medførte også rangtitler; fra kommerseråd (1776) avanserte han til konferenseråd (1784), og i 1778 ble han, sammen med sin bror og de tre fetterne, naturalisert som dansk adelsmann med navnet Anker. Han var også medlem av direksjonen i den norske fabrikkommisjon fra 1777 til 1782 og Det kongelige oktrojerede Handels- og Kanal-Compagni fra 1782 til 1792. Blant hans mange interessefelter var de norske glassverkene, som han kom til å følge på nært hold også etter 1814.

Etter hvert trakk Anker seg mer og mer ut av embetsverket og over i forretningslivet. I 1792 ble han direktør for det store Dansk-asiatisk Compagni, og tilbrakte på dets vegne over tre år i London for å forhandle med East India Company. Også dette brakte ham i nær kontakt med ledende menn i det britiske aristokrati. Anker fortsatte imidlertid å føle seg som nordmann. Han hadde nær kontakt med ledende menn i den norske forretningsstanden. I 1794 kjøpte han den store eiendommen Eidsvoll verk, og i 1811 trakk han seg tilbake fra Dansk-asiatisk Compagni og flyttet til Norge etter å ha bodd 37 år utenfor hjemlandet.

Hendelsene i 1814

Vennskapet med Christian Frederik

Christian Frederik
Som nær personlig venn av Christian Frederik og en av hans nærmeste medarbeidere, kom Carsten Tank Anker til å spille en betydelig rolle i de dramatiske månedene i 1814, da Norge løsrev seg fra unionen med Danmark. Christian Frederik var norsk konge fra 17. mai til 10. oktober 1814. Til tross for at Anker arbeidet for å få britisk støtte for norsk selvstendighet, måtte Norge bli en del av en union med Sverige høsten 1814.
Av .

Det var gjennom sitt forhold til Christian Frederik at Anker kom til å gripe avgjørende inn i Norges historie og i norsk politikk. Mellom den aldrende Anker og den unge prinsen utviklet det seg tidlig en fortrolighet som gikk over i vennskap. Under prinsens skilsmisse fra Charlotte Frederikke ble Anker den kloke og erfarne vennen og rådgiveren som prinsen vendte seg til. Alt tidlig brukte Anker sin stilling til å nære Christian Frederiks interesse for Norge: «Kom og elsk Norge, det er: kom og kjend det», skrev han til prinsen i 1805. Fem år senere er hans råd til prinsen mer kategorisk: «Til Norge, til Norge! O! Prinds! til Norge! De, og De alleene kan bevare denne Kronens ægte Ædelsten fra Rov og Rænker». Etter at Anker hadde bosatt seg i Norge, får hans oppfordringer til Christian Frederik karakter av et klart politisk program.

Da Christian Frederik våren 1813 kom til Norge som stattholder, ble det åpnet for en nær kontakt mellom Anker og prins Christian Frederik. Møtestedet ble ofte nettopp Ankers Eidsvoll: «Deres Kongelige høyhed maa i Deres nærværende Stilling nu og da trænge til Hviile. Tillad Eidsvold Værk at tjene til en rolig Eschappade, et Tilflugts Stæd, trygt mod Overhæng og Ceremonier, hvor et eller andet vedholdende Arbejde uforstyrret kunde plejes.» Og prinsen nølte ikke med å ta mot invitasjonene. Da han 10. april 1814 kom for å åpne Riksforsamlingen, var dette hans femte besøk på Eidsvoll.

Kielfreden og notabelmøtet

Eidsvollsbygningen

Både notabelmøtet og riksforsamlingen ble holdt i Carsten Ankers hjem på Eidsvoll. Christian Frederik besøkte også gården flere ganger.

Eidsvollsbygningen
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Under napoleonskrigene var Danmark-Norge alliert med Frankrike, som tapte krigen. Under Kielfreden bestemte krigens vinnere, som inkluderte blant annet Storbritannia og Sverige, at den danske kongen Frederik 6. måtte avstå Norge til den svenske kongen. 24. januar 1814 fikk Christian Frederik den første melding om Kieltraktaten, som var inngått 10 dager tidligere. Meldingen gav støtet til en reise til Trondheim, og på reisen nordover oppholdt prinsen seg tre dager hos Anker på Eidsvoll. Her skrev prinsen de første utkastene til proklamasjoner som var ment å sendes ut ved hans tronbestigelse. Den 15. februar var Christian Frederik tilbake igjen på Eidsvoll, og resultatet av dette stormannsmøtet («notabelmøtet») ble beslutningen om å kalle inn en riksforsamling, som skulle gi Norge en grunnlov.

Ankers diplomatiske reise til Storbritannia

Christian Frederik hadde opprinnelig planer om å sende Carsten Anker til Storbritannia med diplomatiske oppgaver allerede i juni 1813. Disse oppgavene måtte være skreddersydd for den belevne Anker med de mange kontaktene i det britiske aristokratiet. Anker var heller ikke uvillig, noe som kommer klart til uttrykk i et brev til prinsen: «Om D.K. Høyheds Idé at sende mig til England maa jeg gjøre nogle Bemærkninger. Min første, at jeg med Liv og Sjæl er Dem og Norge hengiven, gjør følgeligt alt gjørligt for begge – min anden, at jeg virkelig anseer saadan Rejse nyttig for at trække Fordeel af Omstændighederne, i hvordan de end vende sig; thi dette er vel den sande Politik for Stater af anden Rang.» I desember 1813 hadde Christian Frederik igjen planer om å sende Anker til London, og Anker var beredt: «I Morgen siger jeg Farvel til dette Sted og til det meget, som bandt mig her. Hvor vanskeligt! Men min uudtrykkelige Kærlighed til Dem, dyrebare Prinds! og til det lidende Norge, maae og skal overvinde alt. Gud styrke min Hensigt!!! Til Døden troefast. C. Anker».

Men heller ikke nå ble det noe av englandsreisen. Først etter stormannsmøtet på Eidsvoll i februar 1814 ble de gamle planene til realitet. Carsten Anker ble i regjeringsrådet oppnevnt som sjef for departementet for industri og bergverksdrift. I praksis ble han rikets utenriksminister, og sendt til London som prinsens spesielle utsending med dennes klare instruksjon: «Vor Første Fornødenhed er Fred med England. Skulde, som Gud forbyde, Haabet til Englands Bistand glippe, da maa Du skildre Ministeren, hvad Følgerne vil være af at overlate et Folk saa ufortjent til Fortvivlelse. Den første Lov for os bliver da den blodigste Hevn over Sverige og over hver dets ven; men Haabet til, at England indser sin Uræt mod os, maa aldrig vige fra Dig, men indtil sidste Øieblik ytres; – ligesom at vort Ønske til Fred er uforanderligt.»

Møtet med den britiske statstministeren

I den første uken av mars 1814 slet Carsten Anker seg frem på vanskelig føre til Kristiansand, hvor han gikk om bord på skonnerten Norge. 12. mars var han i Leith og 24. mars i London, hvor han hadde en samtale med understatssekretær Hamilton. To dager senere fikk han foretrede for den britiske førsteministeren, Robert Jenkinson, lord Liverpool. Samtalen mellom dem begynte (etter Ankers referat) med Liverpools bestemte avvisning av Christian Frederiks norske politikk: «Hr. Anker, det er intet jeg mindre ønskede at gjøre end at bedrage Dem. Vil de norske lade Prins Christian reise til Danmark, saa vil vi i alt hvad vi kan, hjælpe Dem til gode Konditioner med Sverige, men beholder de denne danske Prins hos dere og persisterer I at ville være uafhængige, da maa vi assistere Sverige at erobre Norge.» Anker forteller: «Dette afgjørende og haarde Svar overvældede mig. Jeg stod op og spurgte: – Er dette Deres Lordships Ultimatum? – Nu stod han ogsaa op og svarede med en alvorlig Mine: – Yes it is, Sir. – Nu, sagde jeg, saa er dette vor Dødsdom; thi Norge vil ikke blive svensk, hænde hvad hænde vil. Jeg bukkede og gik, dog uden at skynde mig.»

Norges selvstendighet tas opp i det britiske parlamentet

Men om Anker ikke møtte forståelse for sin politikk i den britiske regjeringen, gav han ikke opp. Han var utrettelig i sin kamp for Christian Frederiks og Norges sak. En tid ble han til og med satt i gjeldsfengsel for gjeld som skrev seg fra den tiden han stod i spissen for det østasiatiske kompani. Men arrestasjonen var en fordel for Anker. Med den oppnådde han at han nå ikke kunne bli utvist fra landet, for det ville bety at han ødela de kausjonene han hadde stilt. Anker tok også kontakt med sine mange kontakter i det britiske aristokratiet, og oppnådde at Christian Frederiks norske politikk ble tatt opp i en bred debatt i parlamentet, i Overhuset 10. mai og i Underhuset to dager senere.

I Overhuset holdt lord Charles Grey en tale på 2 3/4 time, hvor han kjempet for Norges sak. I Underhuset var Charles W. W. Wynn hovedtaler, og argumentene var de samme Grey hadde brukt: Etter at Storbritannia hadde ført kamp for frihet i Europa i 22 år, kunne det ikke fortsette med krigen for å tvinge et fritt folk under et fremmed åk. Men den svensk-britiske traktaten av 3. mars 1813 stengte. Stormaktene hadde fått svensk hjelp i krigen mot Napoleon. Sverige hadde også rett til å forlange at traktaten ble holdt.

Anker taler Norges sak utenfor parlamentet

Men om Anker led nederlag i parlamentet, gav han ikke opp. I begynnelsen av juli kom både fyrst Karl August Hardenberg fra Preussen og fyrst Clemens von Metternich fra Østerrike til London, og Anker benyttet nå muligheten for å diskutere Norges sak også med dem. Men resultatet ble det samme som i parlamentet, Anker led nederlag.

Men led Anker nederlag på en kant, var han alltid åpen for nye muligheter. Etter Kielfreden var han aktivt opptatt av å skaffe Norge garantier for selvstendigheten. Han arbeidet for saken hos den russiske ambassadøren i London. Han prøvde å vinne de britiske regjeringsmedlemmene George Vansittart og Henry Bathurst for saken. Han kjempet for saken i brev til fyrst Metternich i Østerrike, fyrst Hardenberg i Preussen og den danske ministeren i Wien. Samtidig tok han opp arbeidet for å lempe på den høye tollen Storbritannia hadde lagt på norsk trelast.

21. oktober 1814 gjorde det norske statsrådet vedtak om å kalle Anker hjem, men ved en inkurie ble ikke avskjedsdokumentet sendt før 14 dager senere, dagen etter at den nye kongen, Karl 2., var valgt. For Anker stod det fortsatt som en umulighet å sverge troskap til kongen av Sverige, og han hadde fortsatt planer: Den danske kongen kunne gjøre ham til amtmann i Larvik grevskap, som han fremdeles eide etter Kielfreden, mot at Anker lot seg naturalisere som dansk statsborger.

Siste år

Carsten Tank Ankers gravstein ved Eidsvollsbygningen
«Statsraad commandeur af Nordstiernen Carsten Anker, fød paa Fredrikshald, død paa Biri».

Fremtiden ble tross alt ikke så farlig for den aldrende Anker. Kronprins Karl Johan, som ble konge ved Karl 2.s død i 1818, var en raus mann mot gamle motstandere. Anker fikk avskjed med høy pensjon, ordener og tilbud om å bli minister. Han forsonte seg med det nye regimet. Noen offentlig ansettelse ville han ikke ha, bortsett fra styret av statens glassverker, som fra gammelt av lå i hans hender. Sine private eiendommer, som han allerede i 1815 hadde pantsatt, måtte han til slutt realisere. Eidsvoll verk ble solgt til panthaveren året etter Ankers død. Verkets hovedbygning, Eidsvollsbygningen, med omliggende park, ble kjøpt av private i 1837 og gitt til Staten i 1851. Bygningen utgjør nå kjernen i opplevelsessenteret Eidsvoll 1814.

Carsten Anker døde på Biri glassverk under en inspeksjonsreise i 1824 og ble begravd på Biri kirkegård; graven ble i 1902 flyttet til parken på Eidsvoll verk.

Utgivelser

 • Bekjendtgjørelse om det Kongelige Meubel-Magazins Indretning her i Staden, København 1781
 • Fortegnelse paa Statsraad og Commandeur af Nordstjerneordenen Carsten Ankers Løsøre-Effecter, som bortsælges paa Eidsvold Jernværk i Slutningen af Februar eller Begyndelsen af Marts Maaneder 1823, 1823

Avbildninger

Kunstneriske portretter

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Bergsgård, Arne: Året 1814, 2 bind, 1943–1945
 • Bull, Edvard d.e.: biografi i Norsk biografisk leksikon, første utgave (NBL1), bind 1, 1923
 • Christian Frederik og Carsten Ankers brevveksling 1814 samt uddrag af deres breve fra 1801–13 og fra 1815–17, utgitt av C. J. Anker, 2. utg. 1904
 • Claus Pavels’s Dagbøger for Aarene 1812–1813, utgitt av Ludvig Daae, 1889
 • Linvald, Axel: Kong Christian VIII, 3 bd., København 1944–1965
 • Mykland, Knut: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Risåsen, Geir Thomas: «Recidensen paa Ejdsvold». Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794–1823, 1993
 • Steen, Sverre: 1814, 2. utgave, 1989
 • Aall, Jacob: Erindringer som Bidrag til Norges Historie fra 1800 til 1815, 2. utgave, 1858–1859

Faktaboks

Carsten Tank Anker
Historisk befolkningsregister-ID
pg00000001327160

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg