Samiske språk
Utbredelsen til de ulike samiske språkene. Grensene og inndelingen er omtrentlig, og flere av språkene overlapper.
Samiske språk
Lisens: CC BY NC SA 3.0

De samiske språkene er en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland.

De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien.

Utbredelse

Det samiske språkområdet strekker seg over deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Grensene til språkene følger ikke riksgrensene, men går oftest på tvers av riksgrensene.

Nordsamisk snakkes i Norge, Sverige og Finland. Lulesamisk og sørsamisk snakkes i Norge og Sverige. Pitesamisk snakkes av noen titalls mennesker i Sverige og en håndfull mennesker i Norge. Umesamisk snakkes bare i Sverige og regnes som forsvunnet i Norge. Det er en revitaliseringsprosess i gang for pite- og umesamisk på norsk side. Enaresamisk snakkes bare i Finland. Akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk snakkes bare i Russland. Skoltesamisk, også kalt østsamisk, snakkes bare i Finland i dag. UNESCO klassifiserer skoltesamisk som nær ved å forsvinne i Russland og som forsvunnet i Norge, selv om det pågår en revitaliseringsprosess på norsk side.

I tillegg fantes kemisamisk i Finland, og sjøsamisk i Norge som forsvant på 1800-tallet.

Kemisamisk var et samisk språk i de sørligste delene av finske Lappland (Lappi), deriblant Kuusamo-området. Presten Olaus Mattson Sirma (d. 1719) oversatte Johannes Gezelius’ katekisme til kemisamisk. Han undersøkte og konkluderte med at kemisamisk etter alt å dømme tilhører den østsamiske språkgruppen – ikke vestsamisk. (Forsgren 1990).

Sjøsamisk språk ble snakket langs hele kysten fra Trøndelag i sør til kyst-Finnmark i øst, helt til Kolahalvøya.

På slutten av 1800-tallet trodde flere forskere at minoritetenes kultur og språk i Norge var i ferd med å dø ut. Lingvist og etnograf Just Knud Qvigstad så det som sin hovedoppgave å samle inn materiale om det samiske mens det ennå var tid. Qvigstad kalte det sjøsamiske språket for finnagiella i hans forskningsrapporter. Han mente blant annet at Tysfjorden hadde den høyeste andelen av den sjøsamiske befolkningen i Nordland. I følge Qvigstad (1929) var språket nærmest utdødd i 1888.

De samiske språkene

Samiske språk i den uralske språkfamilien
Det er ni eller ti levende samiske språk, som blir delt inn i fem grupper:
Samiske språk i den uralske språkfamilien
Lisens: CC BY NC SA 3.0

De samiske språkene kan deles inn i to hovedgrupper: vestsamisk og østsamisk. Disse to hovedgruppene danner til sammen tre undergrupper: sør-samiske språk, sentralsamiske språk og øst-samiske språk. Språkene sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk og nordsamisk tilhører hovedgruppen vestsamisk, mens enaresamisk, skoltesamisk, akkalasamisk, kildinsamisk og tersamisk tilhører hovedgruppen østsamisk. Kolasamiske språk brukes ofte om de tre sistnevnte språkene.

Innenfor hvert språk fins det hoveddialekter og underdialekter. Samiske språk og dialekter flyter inn i hverandre, derfor kan det være vanskelig å trekke nøyaktige språk- og dialektgrenser. Dialekten i grenseområdet til nabospråket har mye likhetstrekk. Men jo lenger fra hverandre folk bor, dess vanskeligere er det å forstå hverandre. Alle samiske språk har egne skriftspråk bortsett fra akkalasamisk og tersamisk, selv om det finnes gamle skriftlige gjengivelser av disse språkene.

I internasjonal sammenheng er alle de samiske språkene karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten forsvunne språk. De samiske språkene som er i bruk i Norge i dag, er i hovedsak nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Vestsamiske språk

 • Nordsamisk brukes i Finnmark, Troms og nordre del av Nordland. Nordsamisk er det største samiske språket og brukes av rundt 90 prosent av de samisktalende samene.
 • Lulesamisk brukes i Nordland og deler av Sverige og er alvorlig truet.
 • Sørsamisk brukes i Nordland, Trøndelag og Innlandet (tidligere Hedmark) og er alvorlig truet.
 • Pitesamisk er svært alvorlig truet i Norge og Sverige.
 • Umesamisk er forsvunnet i Norge og svært alvorlig truet i Sverige.
 • Sjøsamisk ble brukt omtrent langs halve kyststripa i Norge.

Østsamiske språk

 • Enaresamisk brukes i Inari kommune i Finland og er alvorlig truet.
 • Skoltesamisk, også kalt østsamisk, brukes i Sør-Varanger av ytterst få personer. Den største delen av språkbrukerne bor i Inari-området i Nord-Finland. Språket er nær ved å forsvinne i Russland og er svært alvorlig truet.
 • Akkalasamisk blir brukt på Kolahalvøya. Språket regnes som forsvunnet eller nær ved å forsvinne.
 • Kildinsamisk er det største samiske språket i Russland i dag med rundt 700 brukere. Språket er alvorlig truet.
 • Tersamisk blir brukt på Kolahalvøya og er nær ved å forsvinne.
 • Kemisamisk ble brukt i Finland og forsvant midt på 1800-tallet.

Se de utdypende artiklene om hvert enkelt språk for mer informasjon.

Språkhistorie

Det er vanlig å regne disse språkhistoriske periodene:

 • Ur-finsk-samisk 1500–1000 før vår tidsregning
 • Ursamisk 1000 fvt.–500 evt.
 • Gammelsamisk 500–1619
 • Nysamisk fra 1619

De første bøkene på samisk kom ut i 1619, og dette definerer begynnelsen på den nysamiske perioden, som går fram til vår tid. Det var den svenske presten Nils Andersson – også kjent under det latiniserte navnet Nicolaus Andreæ – som i 1619 ga ut En lijten Sångebook, huruledes Messan skal hållas, läsas eller siungas på lappesko og ABC Book på Lappesko Tungomål – begge trykt i Stockholm. Bøkene er skrevet på en blanding av sørsamisk og pitesamisk, med påvirkning fra svensk og finsk.

Det eldste skrevne materialet på samisk er likevel en liste på 95 ord og uttrykk nedtegnet i 1557 av den engelske sjøkapteinen Stephen Borroughs. Han forliste ved kysten av Kolahalvøya og bodde et par måneder blant samene der.

Ordutvikling

Tabellen nedenfor er en illustrasjon på hvordan de samiske språkene skiller seg fra hverandre. Det står ‘én fisk’ på rekonstruert ursamisk og på ni moderne samiske språk. Legg merke til at kildinsamisk og tersamisk blir skrevet med det kyrilliske alfabetet.

Språk ‘én fisk’
Ursamisk *ǝktǝ kuolē
Sørsamisk akte guelie
Umesamisk aktte guöllie
Pitesamisk akkta guolle
Lulesamisk akta guolle
Nordsamisk okta guolli
Skoltesamisk õhtt kue´ll
Enaresamisk ohta kyeli
Kildinsamisk eexxt kuullj э̄ххт кӯлль
Tersamisk akt kɨlle акт кыллe

Skriftspråk

De første bøkene på et samisk språk kom på 1600-tallet. På 1600- og 1700-tallet ble samisk litteratur skrevet med samme bokstaver som norsk og svensk. På 1800-tallet kom en del nye bokstaver og bokstavkombinasjoner i noen av språkene. Bokstavene kom ikke i alle språkene og ble heller ikke brukt i nabospråkene (for eksempel norsk, svensk, finsk og russisk).

Gjennom tidene har det eksistert flere samiske rettskrivingsnormer.

Språkene ble skriftfestet på ulike tidspunkt:

 • Umesamisk var det første samiske språket som omfattende ble tatt i bruk skriftlig. De første bøkene som ble skrevet på samisk på 1600-tallet, ble skrevet på umesamisk. Dette var religiøs litteratur som ABC-book på Lappesko Tungomål, som er en katekisme (publisert i 1619). Umesamisk fikk sin første grammatikk i 1738. Først 400 år senere ble den umesamiske ortografien godkjent av Samisk Parlamentarisk Råd, i april 2016.
 • Nordsamisk fikk sine første ordbøker i 1752. Dagens nordsamiske rettskrivning fra 1979 gjelder både i Norge, Sverige og Finland.
 • Lulesamisk skriftspråk ble beskrevet på 1700-tallet i Lexicon Lapponicum. Skriftspråket ble utarbeidet og beskrevet i Nils Eric Spiiks Lulesamisk grammatik fra 1977, vedtatt av lulesamisk språknemnd i 1983 og gjelder både for Norge og Sverige.
 • Sørsamisk fikk egen rettskriving i 1978. Den første læreboken kom i 1984.

Les mer om skriftspråkene i artiklene om hvert enkelt språk.

Ortografi

Åtte av de samiske språkene har standardiserte skriftspråk: sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og enaresamisk. Skoltesamisk bruker utvidede versjoner av det latinske alfabetet. Kildinsamisk har siden 1987 hatt et offisielt skriftspråk basert på det kyrilliske alfabetet. Tersamisk har ikke et eget skriftspråk, men det fins en tersamisk grammatikk og en diktsamling som er skrevet ved hjelp av det kildinsamiske alfabetet.

Akkalasamisk er det samiske språket i Russland som er minst dokumentert, men det fins en samling med tekster og lydinnspillinger som ble gjort av Det russiske vitenskapsakademiet på 1950-, 1960- og 1970-tallet. I 1987 ble det gitt ut en akkalasamisk grammatikkbok.

Språklige særtrekk

Alle de samiske språkene kan ha til dels svært komplekse ord med subtile meningsforskjeller. Dette gjør at hvert samiske ord kan inkludere mer informasjon og ha mye mer spesifikk betydning enn ord i mange andre vest-europeiske språk (inkludert norsk). For eksempel kan det i de fleste av de samiske språkene legges til en (kasus)endelse på substantivet for å angi dets form. Eksempelvis på lulesamisk; várre (grunnform/ett fjell), váre (fjellets eller flere enn to fjell), várráj (til fjellet), váres (fra fjellet), váren (på fjellet), várren (som et fjell), várijn (med fjellet), várek (langs/via fjellet). På norsk krever det samme konseptet mer enn ett ord.

Nomen (substantiv, adjektiv, tallord og pronomen) bøyes i kasus og tall. I nordsamisk er det sju vanlige kasusformer og to tall: entall og flertall. Personlige pronomen bøyes dessuten i totall. Samisk har verken bestemt eller ubestemt artikkel og heller ikke grammatisk kjønn. Samisk er rikt på avledningsendelser, noe som har gjort det enklere å konstruere lett gjenkjennelige ord for nye begreper og gjenstander som det moderne livet har ført med seg.

Samisk språkpolitikk er ganske puristisk. Man har gjennom aktiv bruk av media og skoleverk fått innarbeidet mange nye samiske uttrykk i dagligspråket fremfor bare å ta opp nye norske og utenlandske lånord i språket. Historisk er imidlertid en del av de gamle lånordene fra norrønt av stor interesse. Samisk er rikt på ord som beskriver natur, dyreliv, terrengformasjoner, snø og andre ting som har vært viktig i fangst- og jaktsammenheng. En del av disse begrepene holder nå på å gå tapt fordi livsformen er i ferd med å endre seg.

Samisk er et verbalt språk i den betydningen at det som kommunikasjonsmiddel er opptatt av verbet, av bevegelse. Fordi man fra stammen av ordet kan avlede flere betydningsendrende og presiserende endelser, gir språket muligheter for nærmest uendelige variasjoner i for eksempel beskrivelsen av bevegelser.

Eksempelvis i nordsamisk betyr verbet njuikut «å hoppe», uten nærmere presisering av hvordan man hopper. Njuiket betyr imidlertid «å hoppe bare én gang», mens njuikkodit betyr «å hoppe vedvarende». Njuikestit er en ytterligere minimalisering av njuiket, da gjør man et lite hopp bare én gang, mens den tilsvarende betegnelsen for vedvarende hopping med flere påfølgende hopp, men dog i løpet av begrenset tid, heter njuikkodit. Også her kan en innsnevre både hoppene og tidsrommet de utføres innenfor, ved eksempelvis å si njuikulit, som på den ene siden betyr «å gjøre noen raske hopp», men også «å hoppe av sted». Njuikkodastit er «å hoppe med små hopp en bitte liten stund». Njuikehit betyr både «å få til å hoppe» og «å hoppe opp etter noe», men det kan også ha en helt annen betydning, nemlig «å pare seg», som beskrivelse av at hanndyret hopper opp på hunnen for å pare seg.

Språkenes stilling i Norge

Samiske språkforvaltningsområder i Norge, Sverige og Finland
Samiske språkforvaltningsområder i Norge, Sverige og Finland
Lisens: CC BY SA 3.0
Første vers av den samiske nasjonalsangen på fire språk

Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt skrevet av Isak Saba i 1906. Teksten ble vedtatt som samisk nasjonalsang i 1986, melodien i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene og er egnet for å vise forskjellene og likhetene mellom språkene.

Første vers av den samiske nasjonalsangen på fire språk

I 1992 fikk sameloven av 12. juni 1987 tilleggsbestemmelser om bruk av samisk språk i Norge. Loven slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk. Innenfor et nærmere definert forvaltningsområde er samisk likestilt med norsk i offentlig sammenheng.

Det samiske forvaltningsområdet omfatter i dag 13 kommuner i Troms, Finnmark, Nordland og Trøndelag (årstall for innlemmelse i forvaltningsområdet i parentes):

Tidligere Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune ble i 2006 innlemmet i forvaltningsområdet for lulesamisk språk. Tysfjord kommune opphørte i 2019 etter kommunereformen. Kommunen ble delt langs fjorden, der den nordøstlige delen gikk inn i nye Narvik kommune og den sørvestlige delen gikk inn i nye Hábmera suohkan / Hamarøy kommune.

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag, er også omfattet av forvaltningsområdet.

I forvaltningsområdet for samisk språk skal samelovens språkregler sikre retten til å

 • bruke samisk språk i kontakt med offentlige organ
 • møte samisk språk i offentlig sammenheng

De offisielle samiske språkene i de åtte første kommunene (vist ovenfor) er nordsamisk, i Hábmer/Hamarøy er det lulesamisk, og i Aarborte/Hattfjelldal, Snåase/Snåsa, Raarvihke/Røyrvik og Rosse/Røros er det sørsamisk. I forvaltningsområdene sikrer loven retten til å bruke samisk i muntlig og skriftlig kontakt med offentlige organer. Alle elever i grunnskolen i samiske distrikter har rett til opplæring i eller på samisk. Samiskspråklige elever som er utenfor forvaltningsområdet, kan få opplæring i samisk når minst tre elever krever det.

Da Narvik, Tysfjord og Ballangen kommuner ble opphørt 31. desember 2019, og nye Narvik kommune ble etablert 1. januar 2020, var ikke lenger nordøstsiden av gamle Tysfjord med i forvaltningsområdet for samisk språk. Dette innebærer at befolkningen mistet de språkrettighetene som er forankret i Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk. Nye Narvik kommune har både en nordsamisk og lulesamisk befolkning.

I tillegg har Bodø og Tromsø kommuner, som er utenfor forvaltningsområdet, inngått egne bilaterale samarbeidsavtaler (byavtaler) med Sametinget. Målet er å fremme ivaretakelse av samisk språk og kultur for den samiske befolkningen i Tromsø og Bodø. Tromsø/Romsa signerte avtalen i 2013 og Bodø/Bådåddjo i 2015. Narvik kommune og Sametinget vurderer å inngå en lignende avtale.

Bokstaver

 • sørsamisk: Ïï, Ææ/Ää, Øö/Öö
 • pitesamisk: Áá, Đđ, Ŋŋ, Ŧŧ, Ää, Öö, Åå
 • lulesamisk: Áá, Ŋŋ, Ææ/Ää, Åå
 • nordsamisk: Áá, Čč, Đđ, Ŋŋ, Šš, Ŧŧ, Žž
 • enaresamisk: Áá, Ââ, Ää, Čč, Đđ, Šš, Žž
 • skoltesamisk: Áá, Ââ, Čč, Ʒʒ, Ǯǯ, Đđ, Ǧǧ, Ǥǥ, Ǩǩ, Ŋŋ, Õõ, Šš, Žž, Åå, Ää

Bokstaver og bokstavuttale i nordsamisk som skiller seg fra norsk

Bokstav Typisk uttale på norsk
á som (lys eller lang a), uttales mellom ‘a’ og ‘æ’
c som ts
č som tsj
đ som th i engelsk that
h som h også etter vokal (johka)
i normalt som i, men som j hvis etter vokal
ŋ som ng i sang
o som å
š som sj
ŧ som th i engelsk thing
u som o i Oslo
z som ds
ž som dsj

Språkfamilie og klassifisering

Samiske språkområder
Samiske språkområder
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Tidligere har man sett på balto-finske språk som de nærmeste slektningene til samisk. Balto-finsk inkluderer blant annet estisk, finsk, ingrisk, karelsk, livisk, vepsisk og votisk.

De moderne samiske språkgruppene og de balto-finske språkene har vært adskilt i mer enn 3000 år (Sammallahti 1998). Sett i et historisk perspektiv er de bare fjerne slektninger og ikke så nære som man først har trodd.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Qvigstad, J.K. og G. Sandberg (1888). Lappische Sprachproben. Helsingissä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa, Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 3[1].Qvigstad, J.K. (1929). Sjøfinnene i Nordland. Tromsø Museums årshefter 1929, Tromsø[1].
 • Larsen, Anders (1950). Om sjøsamene. Bearbeidet og oversatt fra samisk av Just K. Qvigstad, Tromsø museums årshefte (ST.T.) Tromsø museum, 1950[1].
 • Midtbøe, Ø. (1973). Eilert Sund og samene. Trondheim: forlaget Sami varas, Norges Samemisjon[1].
 • Forsgren, Tuuli (1990) först at inhämta språket, och sedan deruppå lära sin Christendom, Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker före 1850. Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier. Red. Egil Johansson, Script nr. 26. Rapportserie utg. av Forskningsarkivet vid Umeå Universitet[1].
 • Hansen, L.I. (1991). Kulturforskeren Just Qvigstad. Prøveforelesning 24.05.1991 for den filosofiske doktorgrad, Universitetet i Tromsø, Tromsø.
 • Sammallahti, Pekka (1998). The Saami Languages. An Introduction. Karasjok: Davvi Girji OS.
 • Evjen, Bjørg (1998). Et sammensatt felleskap, Tysfjord kommune 1869-1950. Sentraltrykkeriet AS, Bodø.
 • Morén-Duolljá, Bruce (2010). «De samiske språkene: vakre, unike og uerstattelige» i Bårjås 2010. Drag: Báhko forlag, s. 54–65
 • Scheller, Elisabeth (2010). Samernas språksituation i Ryssland. Multiethnica. Meddelande från Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet 2010 (32).
 • Nickel, Klaus Peter & Pekka Sammallahti (2011). Nordsamisk grammatikk. Karasjok: Davvi Girji OS.
 • J. Wilbur (2014). A grammar of Pite Saami. Studies in Diversity Linguistics 5. Berlin: Language Science Press.
 • Regjeringen.no (28. januar 2020): Samelovens språkregler og forvaltningsområdet for samisk språk.

Kommentarer (3)

skrev Lene Antonsen

Jeg foreslår endringer i omtalen av sjøsamisk. Teksten gir inntrykk av at sjøsamisk er utdødd, men sjøsamisk dialektområde idag regnes fra Kvænangen og langs kysten til Varanger, med unntak av Porsanger. Det er usikkert hvor mange som fremdeles snakker sjøsamisk i dette området, men i Varanger er det ihvertfall mange talere, og sjøsamisk er også dokumentert for ikke så veldig mange år siden i fjorder rundt Alta. Sjøsamisk regnes som en nordsamisk dialekt. Viser til Uralic language atlas: https://sites.utu.fi/urhia/language-maps/, Sammallahti 1998: The Saami languages. An introduction. og The Oxford Guide to the Uralic Languages 2022 (Aikio og Ylikoski, North Saami)

svarte Svenn-Egil Knutsen Duolljá

Her tror jeg det er viktig å skille mellom språk og dialekt. «Sjøsamisk» som et eget språk er ansett som forsvunnet allerede på slutten av 1800-tallet (bl.a. Evjen & Hansen 2008) - selv om det finnes noen nordsamiske dialekter som kalles sjøsamisk.

Qvigstad i sin tid ønsket bl.a å undersøke den sjøsamiske dialekten i Tysfjord-området, som han også mente var i oppløsning allerede midt på 1800-tallet (Qvigstad og Sandberg 1888, https://saamilinguistics.files.wordpress.com/2016/05/qvigstadsandberg1888.pdf).

Blant annet beskriver han at Tysfjords finnagiella var en overgangsdialekt fra, det vi i dag kaller nordsamisk, til dagens lulesamisk og at finnagiella var veldig lik Jukkasjärvi-dialekten i Sverige. Qvigstad & Sandberg (1888) - det vi i dag kjenner som markasamisk, som jo er en kjent overgangsvariant mellom dagens nordsamisk og lulesamisk.

Vi vet at nordsamisk (den sjøsamiske dialekten) bl.a. i Varangerfjorde deler flere felles ord og uttrykk med dagens lulesamisk på norsk side, også kalt Tysfjord(Divtte)-samisk. 
F.eks. har lulesamisk på norsk side mange ord og uttrykk som er forskjellig, eller som ikke finnes i de lulesamiske dialektene i Jokkmokk-området, på svensk side.


Man kan da også si at dagens Tysfjord-samisk (lulesamisk) på norsk side også er en «sjøsamiske» dialekt. Selv om det sjøsamiske språket er forsvunnet, finner det rester av språket både i nordsamisk og lulesamisk. Den sjøsamiske befolkningen finnes fortsatt i Tysfjord, enten som lulesamer og/eller som bumenn.

svarte Svenn-Egil Knutsen Duolljá

Jeg beklager hvis det jeg skrev i kommentaren lenger opp kan virke litt forvirrende, hvor jeg bl.a nevner "finnagiella" og "Tysfjord" etc. Hovedpoenget mitt var dette:

Så vidt jeg kan se er alle enige om at det i dag finnes minst 10 levende samiske språk. De er sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk, tersamisk og akkalasamisk. I tillegg fantes det minst to samiske språk som nå er utdødd, kemisamisk og sjøsamisk.

Til tross for tidligere og muligens nåværende uenigheter om hvilke dialektvarianter som tilhører enkelte samiske språk, samt uenighet om hvorvidt det finnes flere eller færre samiske språk enn 10, så er det likevel enighet blant språkeksperter, myndigheter og andre organisasjoner (f.eks. Unesco) om at det finnes minst 10 nålevende samiske språk og minst 2 utdødde samiske språk. Disse nevnes ovenfor. Og dette er en konsensus blant flere språkforskere, den norske regjeringen, det norske Sametinget, Giellagáldu, FN osv..

At det finnes visse dialektvarianter som i dag regnes som dialekter av det nordsamiske språket (blant annet sjøsamiske dialekter, markasamiske dialekter og østlige nordsamiske dialekter) endrer ikke det faktumet at disse dialektene offisielt regnes som nordsamiske dialekter, ikke som egne språk. Jeg beklager hvis det jeg skrev i forrige kommentar kan virke litt forvirrende, hvor jeg bl.a nevner "finnagiella" og "Tysfjord" etc. Jeg holder på med en annen sak, og jeg har tydeligvis blandet flere forskjellige temaer sammen i mitt svar til deg.

Så vidt jeg kan se er alle enige om at det i dag finnes minst 10 levende samiske språk. De er sørsamisk, umesamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk, skoltesamisk, enaresamisk, kildinsamisk, tersamisk og akkalasamisk. I tillegg fantes det minst to samiske språk som nå er utdødd, kemisamisk og sjøsamisk.

Til tross for tidligere og muligens nåværende uenighet om hvilke dialektvarianter som tilhører enkelte samiske språk, samt uenighet om hvorvidt det finnes flere eller færre samiske språk enn 10, er det enighet blant språkeksperter, myndigheter og andre organisasjoner (f.eks. Unesco) om at det finnes minst 10 nålevende samiske språk og minst 2 utdødde samiske språk. Disse nevnes ovenfor. Og dette er en konsensus blant flere språkforskere, den norske regjeringen, det norske Sametinget, Giellagáldu, FN osv..

At det finnes visse dialektvarianter som i dag regnes som dialekter av det nordsamiske språket (blant annet sjøsamiske dialekter, markasamiske dialekter og østlige nordsamiske dialekter) endrer ikke det faktumet at de offisielt regnes som nordsamiske dialekter, ikke som egne språk.

Jeg mener det er uheldig at begrepet «sjøsamisk» brukes på to forskjellige måter, både skriftlig og muntlig. I noen sammenhenger brukes det for å beskrive noen moderne nordsamiske dialekter, og det brukes i andre sammenhenger for å beskrive et utdødt språk, som skiller seg fra nordsamisk. Denne bruken av samme begrep mener kan skape forvirring.

Betydningene av begrepet «sjøsamisk» finnes i litteraturen og i offisielle dokumenter/lover/osv. når det er snakk om samiske språk. Nordsamisk er et offisielt anerkjent og beskyttet som et språk i dag, mens moderne sjøsamiske varianter er offisielt anerkjent som dialekter av nordsamisk, ikke som et eget språk.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg