NAV-skilt
Sosiale tjenester i Norge inkluderer for eksempel sosialhjelp fra NAV. Skilt med NAV-logoen i Kongsvinger.
NAV-skilt
Av /Shutterstock.

Sosiale tjenester er en fellesbetegnelse for hjelpetiltak ved økonomiske og sosiale vansker. Tjenestene drives oftest av det offentlige, men kan også tilbys av for eksempel frivillige organisasjoner, bedrifter eller fagforeninger.

Faktaboks

Uttale
sosiˈale tjenester

Det engelske begrepet social services inkluderer en lang rekke spesialiserte tjenester, gjerne rettet mot grupper med spesielle behov. I moderne velferdsstater, slik som Norge, er de fleste sosiale tjenester drevet av det offentlige og på kommunalt nivå. Det norske begrepet sosiale tjenester brukes juridisk for nærmere definerte offentlige tjenester. Like fullt kan man også bruke begrepet om sosiale tjenester utført av organisasjoner, innen bedrifter og om velferdstjenester drevet av Forsvaret.

Offentlige sosiale tjenester i Norge omfatter blant annet sosialhjelp, introduksjonsprogram til innvandrere, barnevernstiltak og helse- og omsorgstjenester. Hjelpetiltakene finansieres, administreres og organiseres av den enkelte kommune. Kommunen er forpliktet til å lage en individuell plan for brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester fra flere hjelpeinstanser.

Fordeling av velferd

Et av formålene med sosiale tjenester er å dekke velferdsbehov og utjevne ulikhet i samfunnet. Udekkede behov hos grupper som har spesielle behov er mål for mange sosiale tjenester. Private organisasjoner, som Frelsesarmeen og Røde Kors, retter sine sosiale tjenester inn mot behov som ikke er dekket eller som er mangelfullt dekket av de offentlige tjenestene. Siden begge disse organisasjonene arbeider på tvers av landegrenser, vil det variere nasjonalt hva slags sosiale tjenester de har i de enkelte land.

Bedrifters og fagforeningers sosiale tjenester

Hva bedrifter har av sosiale tjenester, vil variere. Før offentlige sosiale tjenester og den moderne velferdsstaten ble utviklet, var sosiale tjenester drevet av fagforeninger og av bedrifter ofte det eneste tilbudet som fantes. I dag kommer slike tjenester som et supplement til de offentlige lovpålagte tjenestene.

Lover

Sosiale tjenester er regulert i sosialtjenesteloven. Betegnelsen sosiale tjenester benyttes også om tjenester kommunen har ansvar for etter barnevernloven, introduksjonsloven og tjenester overfor personer med avhengighetstilstander og andre omfattende hjelpebehov etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som eksempelvis praktisk oppfølging for å kunne bo i egen bolig.

I 2009 ble kommunale sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen regulert ved en egen lov og skilt ut fra sosiale tjenester overfor rusmiddelavhengige og andre vanskeligstilte personer, som i hovedsak reguleres gjennom helse og omsorgstjenesteloven.

Prinsipper

De offentlige sosiale tjenestene skal støtte opp under den enkeltes mulighet til å bli selvhjulpen gjennom å ivareta grunnleggende behov. Økonomiske eller sosiale problemer, en uholdbar bosituasjon eller utfordringer, knyttet til familien må avklares og eventuelt bedres før bruker kan bli selvhjulpen.

Sosiale tjenester er i stor grad behovsbaserte rettigheter som krever konkret og individuell vurdering. Når bruker har forsørgeransvar, legges det særlig vekt på ivaretakelse av barn og unges behov. Dersom det er forhold som tyder på at barnet ikke har det bra, er hjelpepersonell pliktet til å varsle barnevernet.

Hjelpen hver enkelt mottar, skal være forsvarlig. Statsforvalteren er klageinstans for vedtak om sosiale tjenester, og har ansvar for tilsyn med kommunens tjenester.

Tjenester under utvikling

Dagens sosiale tjenester og rettigheter til sosiale ytelser har vokst frem som en del av velferdsstaten. Det er stadig debatt om hva slike tjenester skal inkludere, hvor omfattende de skal være og om det er behov som ikke er dekket eller mangelfullt dekket. Det har vært og er politisk debatt om sosialpolitikken, men det er stor enighet på tvers av politiske skillelinjer om at Norge skal ha sosiale tjenester og være en velferdsstat.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kjellevold, Alice (2012). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Bergen: Fagbokforlaget
  • Le Grand, Julian (2018). The Strategy of Equality: Redistribution and the Social Services. London: Routledge
  • Munday, Brian (1993). European Social Services. Canterbury: University of Kent
  • Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2004). Sosialt arbeid – historie og bakgrunn. Oslo: Gyldendal Akademisk

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg