Språk er evnen til å produsere og forstå ytringer som formidler informasjon fra ett individ til et annet. Ytringene kan være enten hørbare (tale) eller synlige (tegn, skrift), og informasjonen kan handle om sanseinntrykk, tanker, følelser og så videre. Denne definisjonen av språk omfatter den menneskelige språkevnen og alle de manifestasjonene den fremstår i.

Språk kan også forstås som et system av regler for dannelse av ytringer som er felles for en gruppe mennesker. På samme måte som andre regler for sosial atferd vil dette regelsystemet skifte fra samfunn til samfunn, slik at det finnes et stort antall forskjellige språk.

Denne definisjonen er kanskje den vanligste allmennbetydningen av begrepet språk. Etter denne definisjonen kan for eksempel japansk, norsk tegnspråk, fransk og norsk sies å være forskjellige språk.

Vitenskapen om språk kalles språkvitenskap, eller lingvistikk.

Språk

Verdenskart som viser en sterkt forenklet fremstilling av utbredelsesområdene for de viktigste språkfamiliene og enkeltspråkene. Utbredelsesområdet for den austronesiske språkfamilien i Det indiske hav og Stillehavet er inntegnet med rød strek. Mindre og spredte språkgrupper, som urfolkspråk i Nord- og Mellom-Amerika, er ikke inntegnet på kartet.

Av /Store norske leksikon ※.

Språk og dialekt

Det er svært vanlig med visse variasjoner innenfor alle språk. Variasjonen kan være geografisk betinget og gi forskjellige dialekter, forstått som systematiske variasjoner i lydsystem, grammatikk og/eller ordforråd innenfor et geografisk område. Språkvariasjon kan også være sosialt betinget og variere med for eksempel klasse, kjønn, yrkesbakgrunn og grad av formalitet.

Slik variasjon gjør at det ikke er lett å definere et språk som et sett språkregler på rent lingvistisk grunnlag. Det er ofte umulig å trekke grensen mellom hva som skal kalles et eget språk, og hva som skal kalles dialekter av samme språk. Innbyrdes forståelighet er ett kriterium, men det lar seg ikke like godt anvende i alle tilfeller.

Norsk, dansk og svensk er stort sett innbyrdes forståelige, og fra et lingvistisk synspunkt kunne de kalles for ett språk. Men av politiske grunner er dette dialektområdet blitt delt i tre, og derfor er det vanlig å regne dem som tre forskjellige språk. De har da også fått hver sin skriftspråklige standard (norsk har to) som befester skillet.

En tilsvarende gradvis dialektovergang finner vi i det tyskspråklige området fra Sveits i sør til Nederland i nord, der de nordtyske dialektene på mange måter har mer til felles med de nederlandske dialektene enn med de sørtyske. Allikevel regnes nederlandsk som ett språk og tysk som et annet.

Videre skiller de fleste språksamfunn mellom dagligspråk og mer høytidelig språk, som går på at det benyttes ulik stil og register i tale og skrift.

Mens det i Europa er nokså vanlig at et språk har sterk tilknytning til en nasjon, er dette ikke den vanlige situasjonen ellers i verden. Flerspråklighet, altså det at flere språk brukes side om side i et språksamfunn, ofte med litt varierende og spesialiserte funksjoner, er på verdensbasis den normale situasjonen.

Antall språk

Anslagene over hvor mange språk det finnes i verden i dag, varierer mellom rundt 6000 og 7500, blant annet på grunn av problemene med å definere skillet mellom språk og dialekter. Det toneangivende registeret og forskningsprosjektet Ethnologue opererer per 2013 med tallet 7105.

Imidlertid er fordelingen mellom språkene på verdensbasis svært ujevn. Nesten halvparten av jordens befolkning benytter de fem vanligste språkene i verden (mandarin-kinesisk, spansk, engelsk, hindi og arabisk) som morsmål. Utvider man antallet til 100 språk, dekker de bruken til om lag 95 prosent av dagens mennesker.

Områdene med flest forskjellige språk er stillehavsområdet og Asia med om lag 3000 og Afrika med 1900 språk. Bare i Papua Ny-Guinea er det rundt 850 ulike språk. En god del av disse språkene har bare noen få talere igjen og er i ferd med å dø ut. Det samme gjelder en rekke språk blant urfolk i både Nord- og Sør-Amerika. Dette er oftest et resultat av at de store språkene sprer seg på bekostning av de små gjennom sterk kulturell, økonomisk og sosial påvirkning. Man antar at omkring halvparten av dagens språk vil dø ut i løpet av neste generasjon.

Karakteristiske trekk ved språk

I alle språk kan man skjelne mellom det språklige uttrykket som kan høres eller sees, og den betydningen som meddeles gjennom uttrykket. De minste uttrykksdelene av ytringer, som i talte språk er lyder, i døves tegnspråk håndbevegelser, har ikke hver for seg noen betydning, men de bygger opp større enheter, ord/tegn og setninger som har betydninger.

Ord og tegn i språk er abstrakte symboler, og forholdet mellom det enkelte uttrykket og dets betydning er tilfeldig. Det ser vi blant annet av at samme betydning kan ha helt forskjellig uttrykk i ulike språk: den betydningen som har uttrykket bok på norsk, heter livrefransk, honjapansk og kirjafinsk. Men i hvert enkelt språk er dette forholdet fast (selv om betydning ofte forandres over tid) eller konvensjonelt bestemt.

Språkets form og oppbygging

De minste uttrykksdelene i ytringer i alle språk utgjør et begrenset og relativt lite antall. Antall språklyder (fonemer) i et språk er vanligvis mellom 30–40. Antallet ord/tegn de kan kombineres til er derimot mye større, og teoretisk sett ubegrenset. Ord og tegn kan igjen kombineres til et uendelig antall setninger.

Alle språk er videre regelstyrt, både når det gjelder hvordan uttrykksenhetene kan kombineres, hvilke former ord/tegn kan ha, og hvordan disse kan kombineres til setninger. Det finnes også regler for hvordan samtaler og tekster er oppbygd, men disse er mindre presise og eksakte enn de grammatiske reglene.

Alle talte språk ser ut til å skille mellom vokaler og konsonanter, og alle språk skiller mellom ordklasser, men antallet og typen av slike varierer. Dessuten endrer alle levende språk seg over tid, og dette gjelder alle sider ved språket: språklyder, vokabular, bøyninger, betydninger og så videre.

Som regel endres imidlertid talte/tegnede språk raskere enn skriftspråk fordi skriftspråket er permanent og har fastere normer. Derfor vil et språks rettskrivning ofte bygge på talespråket slik det ble uttalt for mange hundre år siden, slik vi ser svært tydelige eksempler på i fransk og engelsk.

Setningene i et språk er ikke bare en rad med ord stilt etter hverandre. Det er et universelt trekk ved språk at det har en hierarkisk struktur. Ordene i en setning kan grupperes i setningsledd eller fraser, som igjen kan inneholde mindre fraser. Strukturen i en setning som «Den lille gutten tømte flaska som stod på bordet» kan da framstilles som en trestruktur, slik som i illustrasjonen til høyre.

Alle ord som har en felles knute over seg på ett eller annet nivå, utgjør således en enhet eller en frase. Den hierarkiske strukturen viser seg også ved at grupper av ord kan flyttes sammen, og ved at de kan erstattes av et enkelt ord: «Flasken som stod på bordet, tømte den lille gutten», «Han tømte den», «… flasken som stod der» og så videre.

Av og til kan en frase inneholde en ny frase av samme slag, som når en leddsetning inneholder en ny leddsetning: «Jeg har hørt at Kari mener at Per vet at Pål tror at Lise elsker ham», eller et preposisjonsledd inni et annet: «fisken på tallerkenen på bordet i stua». Slik innføying av ledd inni ledd av samme slag kalles rekursjon.

Det har blitt hevdet i en mye diskutert artikkel av lingvisten Noam Chomsky og biologene Marc Hauser og Tecumseh Fitch fra 2002 at rekursjon er helt enestående for menneskespråk, og at det ikke skal finnes noe tilsvarende prinsipp verken på andre kognitive områder eller hos noen andre arter. Dette synet er imidlertid ikke allment akseptert, og det har vært gjort flere forsøk på å finne rekursivitet på andre områder (musikk, historiefortelling) og hos andre arter (fuglesang).

Språkets funksjon

En svært utbredt og akseptert påstand er at språk først og fremst er et kommunikasjonsmiddel. Selv om det er liten tvil om at kommunikasjon er den mest sentrale funksjonen til språket, er det en del uenighet om hvorvidt språket har oppstått i menneskelig evolusjon som kommunikasjonssystem. Chomsky er blant dem som påstår at språket har oppstått som et instrument for å strukturere tanker.

Karakteristisk for menneskelige språk er også at det kan uttrykke det som kalles forflyttet referanse (engelsk: displaced reference). Dette innebærer at det kan uttrykke meninger om ting som er adskilt fra talesituasjonen i tid og rom. For eksempel kan man snakke eller skrive om ting som har skjedd, eller ting som skal skje, eller om objekter eller mennesker som befinner seg i andre deler av verden enn der hvor ytringen finner sted.

Språk kan også benyttes til å uttrykke meninger om abstrakte størrelser, det vil si ting som ikke kan observeres eller pekes på. En konsekvens av disse to trekkene ved språk er blant annet at det kan benyttes til å lyve.

Forflyttet referanse og evnen til å betegne abstrakte størrelser har ofte vært foreslått å være et unikt trekk ved menneskespråket sammenliknet med kommunikasjonssystemer som enkelte dyr bruker. Men enkelte former for kommunikasjon i dyreverdenen, som honningbiers haledans, har også vært analysert som at det uttrykker mening om fenomener adskilt i tid og rom, i dette tilfellet hvor det finnes nektar.

Det kan også være relevant at førspråklige barn evner å uttrykke mening ved hjelp av forflyttet referanse, som for eksempel ved å peke på stolen pappa pleier å sitte i for å uttrykke «pappa», selv når han ikke er tilstede.

Et annet element som ofte hevdes å være unikt ved det menneskelige språket, er at det ofte gir opphav til flertydigheter. Dette innebærer at det ikke er et en-til-en-forhold mellom en sammensetning av ord og meningen den uttrykker, altså at en setning kan bety forskjellige ting avhengig av situasjonen den ytres i. Studiet av slike sammenhenger kalles pragmatikk.

Et ord som «tre» kan derfor betegne både et tall, et materiale og en type plante, og en setning som «hester må leies» kan betegne både det å lede en hest i tau eller å låne en hest midlertidig mot betaling. Språk kan også gi opphav til syntaktiske tvetydigheter, som «han så en mann med kikkert», hvor «med kikkert» kan modifisere verbet «så» eller substantivet «mann».

I tillegg inneholder alle språk ord som får meningsinnhold bare ut ifra en gitt situasjon, som pronomenene «han», «hun», «det», demonstrativene «der», «denne» og så videre.

Språkutvikling hos barn

Alle barn med normal språkutvikling tilegner seg språk på samme måte over hele verden. Dette er relativt uavhengig av intelligens og hvor mye formell instruksjon barna får, og skjer i løpet av noen få år. Dette kalles førstespråkstilegnelse.

På spedbarnstrinnet legges grunnlaget for turtaking og samtalestruktur, og allerede i den tidlige spedbarnsbablingen finner det sted en utvelgelse av lyder som svarer til fonemene i voksenspråket.

De første ordene kommer vanligvis i bruk i ettårsalderen og peker gjerne på mennesker, konkrete ting eller aktiviteter. Når barnet er rundt halvannet til to år, finner vi ofte en eksplosiv økning i ordforrådet, og kort etter begynner ord å bli satt sammen til to-ords ytringer.

Det passive ordforrådet, altså hva barnet forstår, vil lenge være mange ganger så stort som det aktive ordforrådet, altså hva barnet er i stand til å si. Den grammatiske utviklingen skjer gradvis, og ved tre–fireårsalderen er vanligvis de grunnleggende språklige strukturene etablert.

I løpet av utviklingen gjør barn «feil», det vil si at de bruker former og konstruksjoner som ikke forekommer hos voksne. Typiske feil er for eksempel svak bøyning av sterke verb og, noe mindre utbredt, sterk bøyning av svake. Dette viser tydelig at barn ikke bare gjentar det de hører, men at de oppdager språkets regelmessigheter og selv gjenskaper språket etter de reglene og mønstrene de har oppdaget.

Det språklige utviklingstempoet varierer fra barn til barn, uten at dette trenger å føre til forskjeller på senere alderstrinn. De enkelte fasene i utviklingsforløpet er stort sett de samme og like fra det ene språket til det andre. Dette har fått mange forskere til å hevde at evnen til å lære språk er biologisk bestemt. Hvorvidt denne språkevnen er spesifikt språklig, eller om den er en integrert del av barns generelle kognitive utrustning, diskuteres fremdeles, men det er allmenn enighet om at menneskene har medfødte forutsetninger for å lære seg språk, og at de vil lære seg det eller de språkene de er omgitt av i oppveksten.

Klassifisering av språk

Det er generelt tre forskjellige måter å klassifisere språk på: genetisk, språkgeografisk og typologisk.

En genetisk klassifisering tar utgangspunkt i at likheter mellom språk kan tilskrives at de har et felles opphav. Når man skal etablere slektskap mellom språk, forsøker man å finne frem til de fellestrekkene som ikke skyldes lån eller språkkontakt. Gjennom nøyaktige, metodiske sammenligninger (sammenlignende språkvitenskap) forsøker man å gruppere språk i språkfamilier, altså grupper av språk som er utviklet fra et felles grunnspråk. Man tar da utgangspunkt i trekk ved språkets lydsystem, grammatikk og grunnleggende vokabular fordi det i disse trekkene er mindre sannsynlig med direkte innlån fra andre språk.

Termen språkfamilie brukes særlig om de største gruppene som lar seg påvise, for eksempel den indoeuropeiske språkfamilien, den uralske språkfamilien og den austronesiske språkfamilien. Mindre grupper av språk som hører nøyere sammen innenfor en språkfamilie, kalles gjerne en gren. For eksempel er germanske språk, romanske språk og slaviske språk tre grener innenfor indoeuropeisk.

Genetisk språkslektskap er ikke alltid like lett å påvise, spesielt der det ikke finnes eldre skriftlige kilder, og i språksamfunn der flere språk brukes side om side (som blant annet er vanlig i Afrika og Oseania). Det finnes flere språk som ikke med sikkerhet kan knyttes til noen språkfamilie, for eksempel japansk og koreansk i Øst-Asia og baskisk i Vest-Europa.

En språkgeografisk klassifisering er i en viss forstand det motsatte av en genetisk klassifisering fordi den baserer seg på slike likheter mellom språk som nettopp er resultat av lån og geografisk kontakt mellom språk. I språkgeografien tar man for seg enkelte språklige fenomener eller trekk og ser på hvilken måte disse sprer seg på tvers av dialekt- og språkgrenser. Man kan tegne en linje, en isogloss, rundt spredningen til hvert enkelt språktrekk, og i den grad flere isoglosser faller sammen med hverandre, kan en slik bunt av isoglosser sies å definere et språkområde.

Et vanlig eksempel på et slikt språkområde er Balkan, der gresk, albansk, bulgarsk og rumensk gjennom utviklingen er kommet til å dele mange språktrekk som ikke har sin årsak i felles genetisk opprinnelse. Et annet slikt område finner vi i Øst-Asia, dekket av Kina, Laos, Thailand, Vietnam og Kambodsja. Språkene i dette området hører til flere ulike språkfamilier, men har spesielt gjennom den sterke påvirkningen fra kinesisk utviklet mange felles strukturelle trekk.

En typologisk klassifisering vil si å gruppere språk sammen etter strukturelle fellestrekk. Den tar utgangspunkt i at det finnes grunnleggende universelle likheter mellom språk som verken skyldes genetisk slektskap eller språkkontakt. Dermed må likhetene være basert på et stort antall språk fra et vidt spekter av språkfamilier og språkområder. Slik er en typologisk klassifisering uavhengig av begge de ovenstående klassifiseringsmåtene.

Genetisk beslektede språk kan utvikle svært forskjellige strukturelle trekk. Selv så nært beslektede språk som islandsk og norsk er typologisk sett ganske ulike, fordi norsk gjennom den historiske utviklingen har mistet en god del av bøyningene (for eksempel person- og tallbøyning ved verb og kasusbøyning ved substantiver) som islandsk har beholdt.

Flere typologiske inndelingsmåter er basert på hvordan ordene er oppbygd, altså deres morfologiske struktur. Én av disse klassifiserer etter hvor mye morfologi (avledning og bøyning) ordene har, og deler språkene inn langs en skala i isolerende språk (med ingen eller svært lite morfologi, som kinesisk og vietnamesisk), svakt syntetiske språk (med lite morfologi, som norsk og engelsk), sterkt syntetiske språk (med mer morfologi, som islandsk, russisk, italiensk) og polysyntetiske språk (med svært mye avledninger og bøyninger, som eskimoisk).

En annen tar for seg måten de morfologiske elementene er satt sammen på. Denne klassifiseringen gjelder da bare språk som ikke er isolerende. Språk der avlednings- og bøyningselementer er lette å identifisere og klart atskilt fra roten, kalles for agglutinerende språk (for eksempel tyrkisk), mens språk der de morfologiske elementene i større grad smelter sammen, kalles flekterende eller fusjonerende (for eksempel latin eller russisk). Svært mange språk er ikke helt enhetlige i den morfologiske typologien, slik at de kan ha både agglutinerende og flekterende trekk. Norsk har for eksempel både kast-et og satt som fortidsformer av verb.

Andre typologiske inndelinger er syntaktisk basert. En av disse er såkalt ordstillingstypologi, der språk deles inn i grupper etter hva som er den vanligste rekkefølgen av subjekt (S), verbal (V) og objekt (O). Norsk og engelsk er SVO-språk, latin og tyrkisk (og tysk i bisetninger) er SOV-språk, irsk og arabisk er VSO-språk. Man har også funnet sammenhenger mellom disse ordstillingstrekkene og rekkefølgen på andre elementer. For eksempel har språk med verbalet til slutt i setningen vanligvis postposisjoner, og adjektivet står før substantivet, mens språk med verbalet først vanligvis har preposisjoner, og adjektivet står etter substantivet.

Verdens mest utbredte språk

Verdens mest utbredte språk med tilnærmet angivelse (i millioner) av hvor mange som snakker dem totalt, mens tallene i parentes viser antall morsmålstalere (alle tall fra Ethnologue, 2024):

Nummer Språk Antall språkbrukere i millioner
1 engelsk 1 456 (380)
2 mandarin kinesisk 1 138 (940)
3 hindi 609,5 (345)
4 spansk 559,1 (485)
5 fransk 309,8
6 standard arabisk 274
7 bengali 272,8
8 portugisisk 263,6
9 russisk 255
10 urdu 231,7
11 indonesisk 199,1
12 tysk 133,2
13 japansk 123,4
14 nigeriansk pidgin 120.7
15 egyptisk arabisk 102,4
16 marathi 99,2
17 telugu 96
18 tyrkisk 90
19 tamil 86,6
20 yue kinesisk 86,6

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kristian Emil Kristoffersen, Hanne Gram Simonsen og Andreas Sveen: Språk: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget, 2005.
  • Noam Chomsky: Det medfødte språket: et kapittel i den rasjonelle tenkningens historie. Oslo: Cappelen Damm, 2017.
  • Noam Chomsky: Knowledge of Language. New York: Praeger, 1986.
  • Jan Terje Faarlund: Revolusjon i lingvistikken. Oslo: Det Norske Samlaget, 2005.
  • Marc D. Hauser, Noam Chomsky, W. T. Fitch. The faculty of language: what is it, who has it, and how did it evolve. Science 298 (2002), 1569-1579.
  • Næss, Åshild: Global grammatikk: språktypologi for norsklærere. Oslo: Gyldendal, 2019.
  • Steven Pinker: The Language Instinct. The New Science of Language and Mind. London: Allen Lane, 1994.
  • Michael Tomasello: Constructing a Language, Cambridge, Mass: Harvard UP, 2003.
  • Fredrick Newmeyer: Language form and language function, Cambridge, Mass: MIT Press, 1998
  • Helene Uri: Hva er språk. Oslo: Universitetsforlaget, 2004.

Kommentarer (6)

skrev Martha K. Birkeland

Jeg antar at tallene under "Verdens mest utbredte språk" er oppgitt i millioner, men skulle ønske dette ble bekreftet.

svarte Georg Kjøll

Hei Martha. Det stemmer at tallene er oppgitt i millioner. Det sto litt lenger ned i teksten, men har forsøkt å gjøre det tydeligere nå. Alt godt fra Georg

skrev Yusuf Kaya

Tyrkiske 23. plass med 50,7 språk brukere?
Seriøst?
Måtte sjekke datoen og des.2023 var oppdatert sist. Dvs. ny info.
Jeg vet tyrkisk ligger ganske høyt hoppe.
Tyrkias befolkning er over 80 millioner. Få som ikke prater tyrkisk.
Tallet 50,7 for språket eller etter etnisk? Likevel blir det dumt for denne siden.
Dere er nok klar over at tyrkisk har egen språk familie.
Viste dere at i Sibir, nor og sør Sibir og hele Sentral Asia og ca 20 autonome republikker i Russland snakker tyrkisk?
Bare i Iran ca 20 millioner snakker tyrkisk. I Balkan, Moldova, Ukraina, Midtøsten, Aserbajdsjan of istan landene sentral Asia, Vest China, Uiguristan mange millioner snakker tyrkisk!
Ønsker svar om hvorfor ble det så lav tall?

svarte Nicolai Næss-Kjennvold

Før lista står det (tall fra Ethnologue, 2013). Gammel oversikt med andre ord.

svarte Yusuf Kaya

Tallet for tyrkisk ville vært feil selv om info var fra 1970. Tallet er tenkt bare for etnisk tyrkere fra Tyrkia. Tyrkia og tyrkisk er to forskjellige ting. Tyrkiske historien og geografien er ganske fjernt på hodet til en man i gate. Men å se her i disse sider skuffer meg.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Turkic_languages?wprov=sfla1

svarte Kristin Hagemann

Hei,
Du har jo helt rett i at denne lista bør oppdateres. Jeg kan ikke si deg hvorfor tyrkisk havner så langt ned, det kan dreie seg om hvordan man teller (har man det som førstespråk eller annetspråk), hvilke dialekter man regner med eller andre faktorer jeg ikke har oversikt over, da denne siden ble skrevet før jeg begynte. Men jeg skal få oppdatert listen.
Hilsen Kristin

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg